Telerau ac Amodau

Mae'r gwasanaeth ar-lein hwn yn galluogi unigolion i wneud cais am drwydded yrru dros dro gyntaf. Yn y dyfodol, efallai y bydd gwasanaethau a nodweddion ychwanegol yn cael eu hychwanegu.

Drwy ddefnyddio'r gwasanaeth hwn rydych yn dynodi eich bod yn derbyn y telerau ac amodau ac yn cytuno i gadw atynt.

Yr Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau (DVLA), sy'n asiantaeth weithredol yr Adran Drafnidiaeth, sy'n berchen ac yn cael rheoli'r wefan hon.

Costau

Bydd cost yn gysylltiedig â'r gwasanaeth hwn yn unol â'r ffioedd a ddiffinwyd mewn Deddfwriaeth.

Mae DVLA yn cadw'r hawl i adolygu cost y gwasanaeth hwn fel ei fod yn unol â'r ffioedd a ddiffinwyd yn Rhestr 3 y Rheoliadau Cerbydau Modur (Trwyddedau Gyrru) (1999).

Archwiliadau ac Adolygiadau

Mae DVLA yn cadw'r hawl i gynnal archwiliadau ac adolygiadau o'ch cydymffurfiad gyda thelerau'r gwasanaeth hwn, a byddwch chi'r cwsmer yn cytuno i gydymffurfio'n llawn gydag unrhyw archwiliad neu adolygiad o'r fath.

Terfyniad

Mae DVLA yn cadw'r hawl i dynnu'r gwasanaeth hwn yn ôl ar unrhyw adeg.

Parhad y gwasanaeth

Lle bo hynny'n bosibl, bydd DVLA yn defnyddio ymdrechion rhesymol i sicrhau nad oes unrhyw doriad mewn parhad y gwasanaeth a dim ond pan fydd angen y bydd yn gwneud newidiadau. Mae'n bosib y bydd angen toriad i'r gwasanaeth ar adegau lle mae angen gweithredu uwchraddiadau hanfodol i'r gwasanaeth.

Ymwadiad

Nid yw DVLA yn derbyn cyfrifoldeb nac atebolrwydd am unrhyw golledion neu gosbau a achosir o ganlyniad i'ch defnydd o unrhyw gysylltiadau neu ddibyniaeth ar gynnwys unrhyw wefan neu dudalennau gwe y mae'r gwasanaeth hwn yn gysylltiedig â hwy.

Mae hyn yn cynnwys colli:

  • incwm neu refeniw
  • busnes
  • elw neu gontractau
  • arbedion a ragwelir
  • data
  • ewyllys da
  • eiddo gweladwy
  • gwastraffu amser rheolwyr neu swyddfa

Mae gwefannau neu dudalennau gwe y mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gysylltu at ddibenion gwybodaeth yn unig.

Nid yw DVLA yn rheoli, yn cymeradwyo, yn noddi neu'n cadarnhau cynnwys ar wefannau neu dudalennau o'r fath, ac eithrio lle nodir fel arall.

Nid yw DVLA yn derbyn cyfrifoldeb nac atebolrwydd am unrhyw golledion neu gosbau a achosir o ganlyniad i'ch defnydd o unrhyw gysylltiadau neu ddibyniaeth ar gynnwys unrhyw wefan neu dudalennau gwe y mae'r gwasanaeth hwn yn gysylltiedig â hwy.

Cwcis

Trwy ddefnyddio'r gwasanaeth hwn a chytuno i'r telerau ac amodau hyn, rydych chi'r cwsmer yn cytuno y bydd DVLA yn casglu gwybodaeth sy'n berthnasol at ddefnydd y gwasanaeth hwn. Pan fyddwch chi y cwsmer yn ymweld â'r gwefan hon efallai y bydd cyfanswm bach o ddata sy'n cael ei adnabod fel cwci yn cael ei storio ar eich dyfais. Mae DVLA yn defnyddio cwcis i wella'r safle drwy fonitro sut rydych chi'r cwsmer yn ei ddefnyddio. Gallwch chi'r cwsmer ffurfweddu eich dyfais i wrthod cwcis. Noder na fyddwch chi'r cwsmer o bosib yn cael mynediad at nodweddion penodol y gwefan hon os rydych chi'r cwsmer yn gwrthod cwci. Darllenwch y polisi cwcis am ragor o wybodaeth.

Diogelu rhag feirysau

Bydd DVLA yn gwneud pob ymdrech i wirio a phrofi deunydd yn ystod pob cam o'r broses gynhyrchu. Fodd bynnag mae'n rhaid i chi, y cwsmer, gymryd eich rhagofalon eich hun i sicrhau nad yw'r broses yr ydych yn ei defnyddio yn eich gwneud yn agored i'r perygl o feirysau, cod cyfrifiadurol maleisus neu ffurfiau eraill o ymyrraeth a allai ddifrodi eich system gyfrifiadurol chi.

Ni all DVLA dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled, amhariad neu ddifrod i'ch data neu'ch dyfais a all ddigwydd wrth ddefnyddio deunydd sy'n deillio o'r gwasanaeth hwn.

Feirysau, hacio a throseddau eraill

Os byddwch chi, y cwsmer, yn camddefnyddio'r gwasanaeth hwn trwy gyflwyno feirysau, trojans, mwydod, bomiau rhesymeg neu ddeunydd arall sy'n faleisus neu'n dechnolegol niweidiol yn fwriadol, neu yn ceisio cael mynediad heb awdurdod i'r gwasanaeth neu unrhyw weinydd, cyfrifiadur neu gronfa ddata sy'n gysylltiedig â DVLA, neu'n ymosod ar ein gwasanaeth trwy ymosodiad gwrthod gwasanaeth neu ymosodiad gwrthod gwasanaeth wedi'i ddosbarthu, byddech chi'r cwsmer yn cyflawni trosedd o dan y Ddeddf Camddefnyddio Cyfrifiaduron 1990. Bydd DVLA yn rhoi gwybod am unrhyw doriad o'r fath i awdurdodau gorfodi'r gyfraith berthnasol a byddwn yn cydweithredu â'r awdurdodau hynny trwy ddatgelu pwy ydych iddynt hwy.

Hawlfraint ac atgynhyrchiad

Mae'r deunydd sydd ar y gwefan hon yn destun diogelu hawlfraint y Goron oni nodir yn wahanol. Darllenwch dudalen hawlfraint y goron am ragor o wybodaeth.

Nid oes gennych chi'r cwsmer ganiatâd i addasu'r wybodaeth, bydd unrhyw gais i wneud hynny yn cael ei ystyried fel toriad o'r telerau ac amodau hyn.

Mae'r enwau, delweddau a logos sy'n dynodi DVLA yn farciau sy'n berchen i DVLA. Ni chaniateir copïo logos DVLA a/neu unrhyw logos trydydd parti eraill a gyrchwyd drwy'r safle hwn heb ganiatâd blaenorol wrth y perchennog hawlfraint priodol.

Newidiadau

Mae DVLA yn cadw'r hawl, yn ôl ei disgresiwn, i wneud newidiadau i unrhyw ran o'r gwasanaeth hwn, yr wybodaeth, neu'r telerau ac amodau hyn ar unrhyw adeg. Pe bai DVLA yn newid y telerau ac amodau hyn, bydd copi wedi'i ddiweddaru ar gael ar y dudalen hon.

Toradwyedd

Os bydd unrhyw un o'r telerau ac amodau hyn yn annilys, yn annerfod neu'n anghyfreithlon am unrhyw reswm, bydd y telerau ac amodau sy'n weddill yn parhau i fod mewn grym llawn er hynny.

Os bydd DVLA yn ildio unrhyw hawliau sydd ar gael iddo o dan y telerau ac amodau hyn ar un achlysur, nid yw hyn yn golygu y caiff yr hawliau hynny eu hepgor yn awtomatig ar unrhyw achlysur arall.

Digwyddiadau y tu hwnt i reolaeth DVLA

Nid yw DVLA yn derbyn unrhyw atebolrwydd am unrhyw fethiant i gydymffurfio â'r telerau ac amodau hyn lle mae methiant o'r fath yn ganlyniad i amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth resymol. Os bydd DVLA yn ildio unrhyw hawliau sydd ar gael iddo o dan y telerau ac amodau hyn ar un achlysur, nid yw hyn yn golygu y caiff yr hawliau hynny eu hepgor yn awtomatig ar unrhyw achlysur arall.

Cyfraith lywodraethol

Bydd y telerau ac amodau hyn yn cael eu llywodraethu a'u dehongli yn unol â chyfreithiau Cymru a Lloegr. Bydd unrhyw anghydfod sy'n codi o dan y telerau ac amodau hyn yn destun awdurdodaeth unigryw Llysoedd Cymru a Lloegr.